Erica Englundh

Biträdande jurist

Erica Englundh arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon biträder offentliga aktörer, företag och privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, allmän domstol och förvaltningsdomstol. Inom miljörätten arbetar Erica Englundh främst med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt därtill hörande vatten- och energirättsliga frågor, särskilt havs- och vattenbaserad vindkraft. Inom fastighetsrätten arbetar Erica Englundh främst med plan- och byggrelaterade frågor samt nyttjanderätter såsom tomträtt, arrende och servitut.

Erica Englundh
Biträdande jurist
E-post