Våra medarbetare

Våra medarbetare

Vilka jurister som kan kontaktas gällande olika rättsområden framgår i beskrivningarna av våra Verksamhetsområden och på respektive jurist. Du är också välkommen att höra av Dig till Karin Hernvall som hjälper Dig att komma i kontakt med rätt person.

Sortera på verksamhetsområde

 • Avfallsskatt
 • Energirätt
  • Elcertifikat
  • Utsläppsrätter
 • Entreprenadrätt
  • Entreprenadkontrakt
  • Entreprenadtvister
 • Ersättningsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Konsultansvar
  • Försäkringsrätt
  • Ersättning och inlösen enl. miljöbalken
  • Miljöskadestånd
 • Fastighetsbildning
  • Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
  • Inskrivningsärenden
  • Fastighetsreglering och avstyckning
  • Ledningsrätt
  • Ersättningsfrågor
  • Klyvning
 • Fastighetsrätt
  • Arrende
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Tomträttsfrågor
  • Servitut
  • Bostadsrättsfrågor
  • Expropriation
  • Nyttjanderätt
 • Företagsöverlåtelser
  • Miljö- och fastighetsrättsliga frågor
  • Civilrättsliga frågor
  • Due diligence
 • Kommersiell hyresrätt
  • Uppskov med avflyttning
  • Medling inför hyresnämnd
  • Bostadshyra
  • Avhysning
  • Hinder och men i nyttjandet
  • Uppsägning
  • Skadeståndsanspråk på grund av förlängningsvägran
 • Miljörätt
  • Avfall och återvinning
  • EU-rätt
  • Genteknik
  • Miljöskadestånd
  • Miljörapport
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Områdesskydd
  • Tillståndsärenden
  • Due diligence
  • Artskydd
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Avloppsrening
  • Vattenverksamhet
  • Miljöbrott
  • Miljökvalitetsnormer
  • Förorenad mark
  • REACH – kemiska produkter
  • Miljötillsyn
  • Sevesolagstiftningen
  • Regeringsprövning
  • Natura 2000
 • Minerallagstiftning
  • Undersökningstillstånd
  • Bearbetningskoncession
 • Offentlig upphandling
  • Överprövning
  • Förfrågningsunderlag
 • Plan- och byggjuridik
  • Inlösen
  • Byggsanktionsavgift
  • Detaljplanefrågor
  • Bygglov och förhandsbesked
  • Exploateringsavtal samt genomförandeavtal och markanvisning
  • Gatukostnader
  • Strandskydd
  • Åtgärdsföreläggande
 • Tvistelösning
  • Tvist i allmän domstol
  • Skiljeförfarande
 • Vattenrätt
  • Grundvatten
  • Tillståndsärenden
  • Vattentäkter
  • Vattenskyddsområden
  • Markavvattning
  • Vattenkraft
  • Va-mål
  • Vattentjänstlagen
 • Vindkraftsjuridik
  • Tillstånds- och koncessionsfrågor
  • Förvärvs- och upplåtelseavtal