Avfallsskatt

Lagen (1999:673) om skatt på avfall (avfallsskattelagen) är en punktskatt som verksamhetsutövare vid anläggningar vid de flesta slags avfallsdeponier ska betala till staten. Skatten utgår från den s.k. nettodeponimetoden, vilken förenklat uttryckt innebär att endast avfall som slutligt deponeras ska bli föremål för beskattning. Följaktligen finns ett antal olika avdragsmöjligheter. Vissa material och avfall kan även omfattas av uttryckligt undantag. Skatten uppgår f.n. till 500 kr/ton avfall eller därmed jämställt annat material.

Advokatfirman biträder regelbundet verksamhetsutövare i avfallsskatterättsliga ärenden, både vid internrevision och i ärenden mot Skatteverket, både inför myndigheten och vid omprövning/överprövning i domstol av Skatteverkets beslut. Advokatfirman har även upprättat en lagkommentar till avfallsskattelagen.

Kontaktpersoner: