Vindkraftsjuridik

Vindkraft är en förnybar energikälla och riksdagen har antagit planeringsmålen att vindkraften i Sverige ska producera 10 TWh till 2015 och 30 TWh till 2020. För att nå dessa mål krävs en betydande utbyggnad, både till havs och på land. En sådan utbyggnad har också påbörjats, men inte sällan möter vindkraftsexploateringar motstånd från t.ex. omkringboende och miljöskyddsorganisationer.

Uppförande och drift av en vindkraftsanläggning utgör miljöfarlig verksamhet och kräver som regel tillstånd enligt miljöbalken. Även frågor om artskydd och skydd av Natura 2000-områden kan uppstå. Därtill kan det krävas koncession enligt ellagen för att få bygga och använda de starkströmsledningar som erfordras för anläggningen.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, såsom vindkraft, är en av advokatfirmans kärnverksamheter. Vi är ombud i tillståndsprövningar över hela landet för alla typer av verksamhetsutövare. Advokatfirman upprättar ansökningshandlingar och är ombud hos tillståndsmyndigheten. Vi har lång erfarenhet av granska tekniskt underlag och miljökonsekvensbedömningar samt av samarbete med alla former av tekniska konsulter. Vår erfarenhet av tillståndsprövning och våra kontakter med tillståndsmyndigheter över hela landet ger mycket goda förutsättningar för en snabb och effektiv tillståndsprövning.

Advokatfirman har genom ett engagemang i vindkraftsutbyggnaden kommit att få stora erfarenheter av frågor rörande koncessionsförfarandet enligt ellagen. Den snabba utvecklingen inom detta område har medfört att vindkraftsproducenter efter diskussioner med koncessionshavare har fått anlägga egna linjer för att förbinda vindkraftparker med nätet och för detta bildat egna nätbolag. Advokatfirman har god kännedom om det föreskrivna undantaget från koncessionsplikten för interna nät inom vindkraftparker, samt dess begränsningar.

Advokatfirman har även kunskap rörande skydds- och säkerhetsklassning av ledningar och kulvertar och de särskilda frågeställningar som uppstår vid miljöprövning av sådana ledningar.

Kontaktpersoner: