Energirätt

Energirätten är för Advokatfirman Åbergs del nära kopplad till uppdragen som rör etableringen av vind- och vattenkraft. I alla uppdrag som rör utbyggnad av dess energikällor är miljötillstånden bara en del av den juridiska prövning som aktualiseras. Frågor om koncessionsplikt och avtal som rör leverans och elhandel aktualiseras och regleringen av dessa frågor kräver undantagslöst juridiska bedömningar. Vid anläggande av vindkraftparker kommer verksamhetsutövaren ofta att behöva koncession för anslutningsledningen till nätet och detta väcker frågor om de förpliktelser som koncessionsägaren tvingas hantera eftersom det rör sig om en form av monopol där lagstiftaren ger förbrukare och andra producenter rätt att under vissa förutsättningar ansluta sig till ledningen. Prissättningen – tarifferna – är i praktiken föremål för detaljerad reglering genom bestämmelserna om intäktsramar. Överlag är energirätten komplicerad dels då den har till syfte att skydda producenter och kanske främst konsumenter mot monopolister samtidigt som det tekniska inslaget i lagstiftningen är jämförelsevis stort.