Energirätt

Utsläppsrätter

Handeln med utsläppsrätter är en följd av Kyotoavtalet och omfattar i dag drygt 730 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Huvudsakligen styrs utsläppsrättshandeln av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Lagen om fattar dels krav på tillstånd för utsläpp av växthusgaser, dels regler om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser. Lagen innehåller även bestämmelser om straff och offentligrättsliga sanktioner för den som inte följer dess bestämmelser.

Advokatfirman lämnar rådgivning i frågor rörande lagen om handel med utsläppsrätter och har hanterat olika frågeställningar avseende utsläppshandel.

Kontaktpersoner: