Fastighetsbildning

Fastighetsbildning avser hur fastigheter skapas och ändras. Förutom gränsdragningar mellan olika ägor så kan även företeelser som till exempel servitut, gemensamhetanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter aktualiseras. Den centrala lagstiftningen gällande fastighetsbildning återfinns i fastighetsbildningslagen.

Advokatfirman har lång erfarenhet av ärenden gällande fastighetsbildning. Mer om olika typer av sådana ärenden finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: