Fastighetsrätt

Fastighetsrättsliga frågeställningar regleras i stor utsträckning i jordabalken. Som exempel på sådana frågeställningar kan nämnas överlåtelser av fastigheter, lokalupplåtelser samt upplåtelser av arrenden och servitut. För bostadsrätter återfinns bestämmelser i bostadsrättslagen. Expropriation, d.v.s. att ägaren av en fastighet får avstå sin äganderätt (eller tåla en inskränkning i form av nyttjanderätt eller servitutsrätt) till förmån för angelägna allmänna ändamål, är en särskild typ av fastighetsrättslig frågeställning.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av fastighetsrättsliga ärenden. Mer om olika typer av sådana ärenden finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: