Fastighetsrätt

Bostadsrättsfrågor

Advokatfirman har sedan lång tid tillbaka arbete med hyresrättsliga frågeställningar och två vid firman verksamma advokater har författat en kommentar till hyreslagarna. Som en följd av detta har även firman arbetat mycket med frågor som rör bostadsrätt och då inte endast upplåtelse och överlåtelse av sådan, utan även frågor som rör underhåll och gränsdragningen mellan föreningens och den enskilde bostadsrättshavarens ansvar.

Medarbetare vid advokatfirman har biträtt ett stort antal bostadsrättsföreningar i olika tvister, så även i Högsta domstolen, och har med framgång drivit sådana frågor.

De frågor som dyker upp i en förening rör ofta stora värden. Dessa frågor kan vara svåra att lösa, eftersom bostadsrättslagstiftningen lämnar ett stort antal frågeställningar olösta och dessutom samverkar med föreningslagstiftningen på ett inte helt enkelt sätt. Advokatfirman har därför även stor erfarenhet av att biträda, i frågor som rör andelstal, upprättande av stadgar, ledande av stämmor m.m.

Även i denna del har advokatfirman stor nytta av den erfarenhet som finns inom andra områden och då framförallt inom fastighets-, hyres- och entreprenadrätten.

Kontaktpersoner: