Fastighetsrätt

Tomträttsfrågor

För tomträtt betalar tomträttshavaren en årlig avgäld som utgår med oförändrat belopp, vanligen i 10- eller 20-årsperioder. Fastighetsägare som upplåter tomträtt och tomträttshavaren kan träffa en överenskommelse om ny avgäld senast ett år före utgången av den aktuella avgäldsperioden. Kan inte överenskommelse träffas får den part som vill få till stånd en ändring av avgälden väcka talan vid mark- och miljödomstolen senast ett år före omregleringstidpunkten.

Advokatfirman biträder kontinuerligt kommuner och tomträttshavare i mål av det slaget och har omfattande erfarenhet av de juridiska frågor som uppkommer i samband med detta. Därtill biträder advokatfirman klienter i andra juridiska frågeställningar i anslutning till tomträttsupplåtelser som exempelvis friköp av fastigheter som tomträtt har upplåtits i och löpande frågor som uppkommer gällande relationen mellan fastighetsägare och tomträttshavare.

Kontaktpersoner: