Fastighetsrätt

Servitut

Servitut är en rättighet som är knuten till äganderätten av en fastighet. Genom denna rättighet får ägaren av en fastighet rätt att nyttja eller på annat sätt ta i anspråk annan fastighet eller byggnad eller anläggning på den. Det kan till exempel röra sig om rätt till en väg eller att ta vatten ur en brunn. I lagstiftningen uppställs särskilda krav för att en rätt ska vara att karaktärisera som servitut. Det är därför inte tillräckligt att två parter träffar ett avtal och kallar det för ”servitutsavtal” för att den upplåtna rättigheten ska anses som ett servitut.

Ett servitut kan till skillnad mot hyra, arrende och andra nyttjanderätter upplåtas utan tidsbegränsning.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av servitutsupplåtelser; såväl sådana som bygger på avtal (avtalsservitut) som sådana som tillkommer genom beslut av myndighet (officialservitut).

Kontaktpersoner: