Fastighetsrätt

Arrende

Arrende tillhör det slag av rättigheter som kallas nyttjanderätter. Man skiljer mellan helnyttjanderätt och delnyttjanderätt. Arrende är en helnyttjanderätt som ger besittningsrätt. Detta innebär att fastighetägaren låter den andre parten, arrendatorn, inneha det utarrenderade och själv avstår från innehavet. Fastighetsägaren har, om inte annat avtalats, endast en besiktningsrätt.

Det finns fyra olika arrendeformer, jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende. Tre av arrendeformerna kräver för sin giltighet skriftlig form.

Arrendereglerna rörande exempelvis besittningsskydd, uppsägning, förköpsrätt, syn, avräkning m.m. är komplicerade och för upprättande av avtal krävs stor insikt i och erfarenhet av regelsystemet.

Advokatfirman biträder i alla former av arrendefrågor, som arrendeavtal, tvister samt förhandlingar i arrendenämden och domstolar.

Kontaktpersoner: