Plan- och byggjuridik

I plan- och bygglagstiftningen regleras planläggningen av mark, vatten och byggande. Denna lagstiftning innehåller bestämmelser om bland annat bygglov, detaljplaner, översiktsplaner, andra typer av lov och förelägganden, byggsanktionsavgifter och gatukostnader. Bestämmelser om strandskydd återfinns i miljöbalken.

Advokatfirman har stor erfarenhet av ärenden gällande plan- och byggjuridik. Mer om olika typer av sådana ärenden finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: