Plan- och byggjuridik

Bygglov och förhandsbesked

Vad som gäller för bygglov regleras i en ny plan- och bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011.

Många frågor infinner sig vid bygglovsprövning, såsom exempelvis huruvida åtgärden är bygglovspliktig, hur åtgärden ska anpassas så att den stämmer med gällande plan, vilka planföreskrifter som gäller, om åtgärden överensstämmer med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken, hur ett överklagande lämpligen ska utformas m.m. Inför utformningen av en ansökan om bygglov eller vid ett överklagande av ett beslut om bygglov infinner sig en mängd frågeställningar.

Advokatfirman har såväl erfarenhet av som kunskaper i alla slag av plan- och bygglagenfrågor.

Kontaktpersoner: