Plan- och byggjuridik

Inlösen

En kommun får under vissa förutsättningar lösa in mark, bl.a. mark som enligt en detaljplan ska användas som allmän plats där kommunen ska vara huvudman, I vissa situationer är kommunen även skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark.

Advokatfirman biträder både kommuner och fastighetsägare i förhandlingar angående ersättning för mark som ska lösas in samt uppträder som ombud i inlösenmål vid mark- och miljödomstolen. Vi har sedan lång tid tillbaka samarbete med några av de främsta värderingsmännen inom detta område.

Kontaktpersoner: