Plan- och byggjuridik

Byggsanktionsavgift

Byggnadsnämnden kan med stöd av 9 kap. plan- och byggförordningen besluta om byggsanktionsavgifter. Dessa tas ut även om överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggsanktionsavgift aktualiseras om bygglov inte har sökts för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad trots att det krävs lov. Samma sak gäller om bygglov inte har sökts för anläggningar, skyltar och ljusanordningar trots att det krävs lov. Byggsanktionsavgift utgår även i de fall rivningslov eller marklov inte har sökts trots att lov krävs. Slutligen kan det bli aktuellt med byggsanktionsavgift om en åtgärd har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett startbesked eller om ett byggnadsverk tas i bruk utan att byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av att bistå vid kontakter med byggnadsnämnden samt att överklaga avgifter och uppträda som ombud vid sådana prövningar.

Kontaktpersoner: