Plan- och byggjuridik

Strandskydd

Advokatfirman har särskild kompetens i miljörätt och därmed även i frågor rörande strandskydd. Bestämmelserna från 2009 har medfört större återhållsamhet för dispenser inom exploaterade områden såsom Stockholms skärgård.

Särskilda kunskaper krävs vid bedömningen av om en åtgärd är förbjuden enligt strandskyddslagen, liksom hur en dispensansökan ska utformas för att vinna bifall.

Särskilda krav på kompetens och erfarenhet ställs därför på den som ska biträda i ärenden rörande strandskydd; svara på förelägganden från kommunen, upprätta ansökan om strandskyddsdispens, överklaga nekade strandskyddsdispenser. Advokatfirman har med framgång biträtt i ärenden gällande strandskyddsdispens och företräder ett stort antal fastighetsägare över hela landet i strandskyddsfrågor.

Kontaktpersoner: