Vattenrätt

Vattenrätten kom efter att den första vattenlagen trädde i kraft 1918 att utvecklas till en egen rättslig gren med sex vattendomstolar i landet. Främst kom vattenrätten att spela en stor roll i samband med utbyggnaden av vattenkraft om ägde rum under det förra seklet men regleringen av vatten som en resurs kom att bevakas i allt högre omfattning med tiden. Inom advokatfirmans verksamhetsområde har vattenrätten sedan mer än femtio år varit betydelsefull.

Handläggningen skiljer sig från miljörätten i övrigt då den inte bara beaktar miljöaspekter utan också prövar äganderätt till mark och ersättning för den påverkan som kan uppkomma genom vattenverksamheten.

Kontaktpersoner: