Vattenrätt

Va-mål

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av ärenden rörande vattentjänster (vattenförsörjning och avlopp). Klienterna är huvudsakligen kommuner och kommunägda bolag, men även fastighetsägare. Frågor som ofta återkommer rör kommunens skyldigheter att ordna med vattentjänster, omfattningen av verksamhetsområden, storleken på anläggnings- och brukningsavgifter, möjligheten att bestämma särtaxa samt skadeståndsansvar. Advokatfirman biträder ofta klienter vid Va-nämnden och efter överklagande i Mark- och miljööverdomstolen.

Kontaktpersoner: