Miljörätt

Tillståndsärenden

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet är en av advokatfirmans kärnverksamheter. Vi är ombud i tillståndsprövningar över hela landet för alla typer av verksamhetsutövare. Under senare år har vi särskilt arbetat med avfallsanläggningar, stålverk, vindkraft, fordonsindustrin, processindustri, energiframställning, flygplatser, hamnar, avloppsrening, efterbehandling och infrastrukturprojekt samt vattenverksamhet i alla former.

Större miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Tillståndsplikten framgår av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Advokatfirman har omfattande och bred erfarenhet av alla former av tillståndsärenden.

Även ändring av en tillståndspliktig verksamhet kan vara tillståndspliktig. Sannolikt är det vanligare med tillståndsprövning p.g.a. att en verksamhet ändas än p.g.a. att det är fråga om en helt ny verksamhet. Oavsett om det är en ny eller befintlig verksamhet är det viktigt för verksamhetsutövaren att i ett tidigt skede göra en analys av situationen. Vilka tillstånd krävs? Räcker det med ändringstillstånd eller måste hela verksamheten omprövas? Hur ser detaljplanesituationen ut? Vilka områdesskydd kan aktualiseras? Hur lång tid tar tillståndsprocessen? Hur bör samrådet genomföras? Advokatfirman gör ofta den här typen av analyser som kan leda till stora tids- och kostnadsbesparingar.

Advokatfirman upprättar ansökningshandlingar och är ombud hos tillståndsmyndigheten. Vi har lång erfarenhet av att granska tekniskt underlag och miljökonsekvensbedömningar samt av samarbete med alla former av tekniska konsulter. Vår erfarenhet av tillståndsprövning och våra kontakter med tillståndsmyndigheter över hela landet ger mycket goda förutsättningar för en snabb och effektiv tillståndsprövning.

Vi biträder ofta i bedömningar angående vad ett tillstånd omfattar och om en ändring är tillståndspliktig eller om det räcker med en anmälan.

Medarbetare vid advokatfirman anlitas ofta som föreläsare vid kurser med särskild inriktning på tillståndsprocessen.

Kontaktpersoner: