Vattenrätt

Vattenskyddsområden

Arbete med vattenskyddsområden ställer krav på annat än goda insikter i hydrogeologi. Det krävs kunskap om miljörätten samt erfarenhet av att formulera vattenskyddsföreskrifter. Arbetet med att skriva föreskrifter om petroleumprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, väghållning, grustäkt och annan materialtäkt och annat ställer samma krav som vid arbete med att skriva en lagtext.

Frågorna är många: Vad krävs för samråd? Hänger föreskrifterna ihop? Ska kommunen eller länsstyrelsen fastställa föreskrifterna? Ska begäras interimistiskt förbud? Hur skarpa kan föreskrifterna vara? Kan va-huvudmannen drabbas av ersättningsskyldighet p.g.a. innehållet i en föreskrift (31 kap. miljöbalken)? Vad måste markägaren tåla inom ramen för allmän hänsyn och aktsamhet? Hur beräknas ett skadestånd?

Advokatfirman har sedan årtionden biträtt kommuner och kommunala bolag i vattenskyddsarbetet. Det har gällt att granska och bearbeta föreskriftstexter samt att medverka vid samråd och förhandlingar och vid förfarandet i länsstyrelsen/kommunen. Advokaterna är ombud vid processer i mark- och miljödomstolen mot markägare. Advokaterna anlitas ofta som föreläsare vid kurser och de skriver artiklar i ämnet.