Miljörätt

Den centrala miljölagstiftningen finns sedan den 1 januari 1999 samlad i miljöbalken, som bl.a. omfattar regler om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, förorenad mark,naturvård, kemikalier och avfall. Miljöbalken innehåller även processuella bestämmelser samt regler om ersättning och skadestånd m.m. En stor del av miljöbalkens bestämmelser har sin grund i EU-rättsliga miljöskyddsregler.

I 2 kap. miljöbalken återfinns grundläggande hänsyns- och försiktighetskrav som gäller genomgående vid tillämpning av balkens materiella bestämmelser. Nyttan med skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska ställas mot kostnaderna för åtgärderna så att en rimlig avvägning kan göras.

Ytterligare reglering inom miljöbalkens ämnesområden finns i olika förordningar samt i föreskrifter som meddelats av myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten. Advokatfirman har omfattande erfarenhet av miljöbalken och annan miljörättslig författning. Mer om det miljörättsliga regelverket finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: