Miljörätt

Artskydd

År 2008 trädde den nya artskyddsförordningen (2007:845) i kraft. Genom artskyddsförordningen har delar av bestämmelserna i bl.a. EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv genomförts i svensk rätt. I artskyddsförordningen återfinns bestämmelser som bl.a. reglerar fridlysning och kommersiell hantering av växt- och djurarter.

Artskyddsförordningen har under senare tid fått en allt större betydelse vid tillståndsprövning. I praxis finns flera exempel på fall där en ansökan eller en miljökonsekvensbeskrivning inte har innehållit tillräcklig information om påverkan på skyddade djur- och växtarter, vilket lett till att en tillstånds-ansökan har underkänts. Inför planering av en verksamhet är det således av vikt att känna till artskyddsförordningens bestämmelser. Det kan t.ex. röra sig om frågor om utformningen av miljö-konsekvensbeskrivningen eller anpass¬ning av en verksamhet för att tillgodose bestämmelserna i artskyddsförordningen.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av hantera alla frågor om artskydd, framför allt i samband med tillståndsprövningar.

Kontaktpersoner: