Miljörätt

REACH – kemiska produkter

REACH (Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) EC 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, oftast kallad EG-förordningen om kemikalieregistrering, är en övergripande och samlande kemikalielagstiftning inom EU som trädde i kraft 2007. REACH-föreskrifterna är ett av EU:s mest omfattande och komplicerade juridiska regelverk. Bestämmelserna i denna förordning börjar gälla stegvis.

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de hanterar inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Det innebär att nya ämnen och sådana som redan finns på marknaden ska registreras, riskbedömas och godkännas.

Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Kravet på registrering gäller för det enskilda ämnet. Ett ämne som inte är registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden. Överträdelser av reglerna i REACH är straffbelagda.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde vid miljörättsliga frågor som involverar kemikaliehantering. Medarbetarna anlitas ofta som föreläsare vid kurser och är verksamma som författare på området.

Kontaktpersoner: