Miljörätt

Miljökonsekvensbeskrivning

Stor möda behöver läggas vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid tillståndsprövning av t.ex. vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Behovet av en erfaren jurist som har god vana att arbeta med tekniska konsulter är betydande för säkerställandet av en lyckad tillståndsprövning. Redan vid samrådet måste verksamhetsutövaren beakta kommande innehåll och omfattning av MKB:n. En klok verksamhetsutövare anlitar därför en miljörättsjurist redan innan samrådet och skapar den arbetsgrupp som ska arbeta med tillståndsprövningen (företrädare för verksamhetsutövaren, miljöjurist som arbetar med ansökan och tekniska konsulter som arbetar fram underlagsmaterialet).

Advokatfirman har omfattande erfarenhet vad gäller tillståndsprövningar och är väl bekant med att ha en projektledande roll. Lagstiftning och rättspraxis på området följs noga. Advokatfirman arbetar med de främsta tekniska konsulterna på området och kan därför erbjuda en tillförlitlighet och en kvalitet i arbetet för säkerställandet av en framgångsrik tillståndsprövning.

Vi har stor erfarenhet av att bedöma hur alternativa lokaliseringar, alternativa utfomningar och nollalternativ bör utformas.

Kontaktpersoner: