Miljörätt

Miljöbrott

Advokatfirman biträder vid alla former av miljöbrott både under polisutredningen och i domstol om åtal väcks. Vi har betydande erfarenhet av att biträda verksamhetsutövare vid otillåten miljöverksamhet, dvs. överträdelse av kravet på tillstånd eller anmälan samt överträdelse av villkor i tillstånd. Advokatfirman har även hanterat brott mot områdesskydds- och kemikalielagstiftningen.

Vikten av att en jurist kommer in så fort som en åtalsanmälan aktualiseras kan inte nog understrykas. Detta kan vara helt avgörande för om åklagaren ska väcka åtal eller lägga ner ärendet. Åklagarna har under senare år använt sig av företagsbot i allt större utsträckning.Advokatfirman har omfattande erfarenhet av de strategiska överväganden som en propå om företagsbot kan ge upphov till.

Advokatfirman bistår i frågor om hur delegering av arbetsmiljö och miljöansvar ska se ut och lämnar synpunkter på befattningsbeskrivningar.

Advokatfirmans medarbetare håller kurser angående både miljöbrott och delegation.

Kontaktpersoner: