Miljörätt

Miljöfarlig verksamhet

Begreppet miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken och omfattar både stora och små verksamheter. Mer omfattande miljöfarlig verksamhet som industrianläggningar, avfallsanläggningar och infrastruktur är tillstånds- och anmälningspliktig i enlighet med vad som framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Advokatfirman har omfattande och bred erfarenhet av alla former av tillståndsärenden.

En återkommande frågeställning är vad ett befintligt miljötillstånd kan anses omfatta och hur ändringen av verksamheten ska hanteras.

Vi arbetar också med anmälningsärenden och mindre omfattanden miljöfarliga verksamheter. Här kan den kommunala tillsynsmyndigheten ingripa och framställa krav på skyddsåtgärder, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd eller t.o.m. förbjuda verksamheten. Advokatfirman hanterar alla typer av ärenden avseende tillsyn av miljöfarlig verksamhet, se miljötillsyn.

Kontaktpersoner: