Miljörätt

Sevesolagstiftningen

Den s.k. Sevesolagstiftningen består av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor jämte tillhörande förordning. Lagstiftningen, som utgör Sveriges implementering av Industriolyckskonventionen och EU:s båda Sevesodirektiv, syftar till att dels förebygga allvarliga kemikalieolyckor, dels begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och för miljön.

För att uppfylla lagstiftningens syfte åläggs verksamhetsutövare i Sevesolagstiftningen att i vissa fall upprätta t.ex. säkerhetsrapporter och handlingsprogram. Vidare kan somliga verksamheter förutsätta anmälan eller tillstånd.

Frågor om hur Sevesolagstiftningen ska hanteras uppkommer ofta inom ramen för tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet varvid advokatfirman kan bistå med rådgivning.

Kontaktpersoner: