Miljörätt

Förorenad mark

Ansvaret för miljöskador i form av föroreningsskador har blivit alltmera uppmärksammat. Myndigheterna börjar också allt oftare utkräva efterbehandlingsansvar. Både tidigare och nuvarande verksamhetsutövare kan vara ansvarig. Även fastighetsägare kan ha ett ansvar. De s.k. förvaringsfallen är en särskild typ av verksamhet som kan leda till ansvar för fastighetsägare, konkursbon och nyttjanderättshavare.

Advokatfirman har mycket omfattande erfarenhet inom detta område och har biträtt stora och små verksamhetsutövare samt upprättat ett flertal ansvarsutredningar. Vilken strategi som ska väljas vid kontakter med tillsynsmyndigheten kan vara helt avgörande för ärendets utveckling. Vi lämnar också synpunkter på förslag till förelägganden och hjälper till med eventuella överklaganden av förelägganden.

En verksamhetsutövare som har fått svara för efterbehandlings- och utredningskostnader enligt 10 kap. miljöbalken kan rikta ersättningskrav mot andra verksamhetsutövare med stöd av 10 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Advokatfirman har biträtt ett flertal verksamhetsutövare både i förhandling mellan verksamhetsutövare och i domstol. Det är ytterst ovanligt att mark- och miljödomstolen dömer i dessa mål eftersom det regelmässigt träffas en uppgörelse i godo, se dock Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 december 2012 i mål M 7995-11.

Vid förvärv och försäljning av bolag, verksamheter samt fastigheter är ansvaret för föroreningar i mark och byggnader ofta en betydelsefull fråga. Ansvaret för tidigare verksamheter uppmärksammas ofta inte tillräckligt vid överlåtelser även om en s.k. due diligence genomförs. Vilket ansvar får den som förvärvar? Kan ansvaret överlåtas? Kan den som säljer friskriva sig från framtida ansvar? Advokatfirman genomför ofta den miljörättsliga delen i en due diligence och ger råd inför förvärv och försäljningar samt upprättar avtal.

Advokatfirmans medarbetare har sedan lång tid tillbaka föreläst och deltagit i utbildningar inom detta område.

Kontaktpersoner: