Miljörätt

Miljöskadestånd

Skador som en verksamhet på en fastighet orsakar i sin omgivning är en miljöskada i enlighet med vad som framgår av 32 kap. miljöbalken. Det kan röra sig om skador p.g.a. av förorening av vattenområden eller grundvatten, luftföroreningar, markföroreningar, buller, skakning eller annan liknande störning som t.ex. elektromagnetiska störningar, estetiska störningar och psykiska immissioner.

Vid miljöskadestånd gäller som huvudregel ett strikt ansvar, dvs. den som orsakar skadan är ansvarig oberoende av om det föreligger uppsåt eller vårdslöshet. En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts dock bara om det inte är fråga om en allmän eller ortsvanligt störning.

Miljöskademål handläggs i första instans vid mark- och miljödomstolen. I dessa mål gäller vanliga rättegångskostnadsregler, dvs. som huvudregel får den som vinner målet ersättning för sina rättegångskostnader av motparten.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av miljöskadestånd och biträder i alla typer av miljöskademål. Advokaterna har varit ombud i förhandlingar och i domstol både för den som har vållat en miljöskada eller för den som har drabbats av en miljöskada. Det kan gälla skador p.g.a. exempelvis utsläpp från industriverksamhet, deponier och buller från infrastruktur eller skador på exempelvis en vattentäkt eller ett markområde.

Advokatfirmans medarbetare håller kurser angående miljöskadestånd.

Kontaktpersoner: