Miljörätt

Avloppsrening

Utsläpp av avloppsvatten är definierat som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. I balkens mening är avloppsvatten

a) spillvatten eller annan flytande orenlighet b) vatten som använts för kylning c) vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten), samt d) vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Kraven på rening av avloppsvatten har succesivt ökat. För närvarande pågår en omställningsprocess för att tillgodose de ökade kraven på rening som omfattar både stora och små anläggningar. Detta kan t.ex. beröra såväl större kommunala avloppsreningsverk som sommarstugan i skärgården.

Frågor om utsläpp av avloppsvatten kan ofta vara komplexa och inbegripa överväganden av parallella regelverk på lokal, nationell och EU-nivå. Inte sällan innebär ökade kraven på rening stora investeringskostnader. Övriga frågor som kan uppkomma kan t.ex. röra vilka krav på reningsmetod som ska ställas på en viss verksamhet eller påverkan av utsläpp på den miljökvalitetsnorm som gäller för recipienten.

Advokatfirman tillhandahåller juridisk expertis inom allt som rör avloppsrening och därmed förknippade rättsområden, t.ex. ledningsrätt, va-mål, vattenverksamhet, samt avfall och återvinning. Vidare har advokatfirman stor erfarenhet av att biträda verksamhetsutövare i alla frågor enligt ovan.

Kontaktpersoner: