Miljörätt

Vattenverksamhet

Vattenverksamheter kan avse byggande i vatten eller uttag av grundvatten och ytvatten samt vattenreglering. Med undantag för begränsade åtgärder i ytvattenförekomster som faller under anmälningsplikt, (se 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m.) är i princip alla åtgärder tillståndspliktiga. Undantagna är endast sådana åtgärder som uppenbart inte medför någon inverkan på andra intressen. Den som tänker sig att vidta åtgärd är skyldig att kunna bevisa att någon inverkan inte uppstår. De vanligaste förekommande tillståndsärendena är byggande i vatten (broar, hamnanläggningar, muddring, ect.) bortledande av grundvatten och ytvatten vid underjordsanläggningar eller vattenförsörjning samt vattenreglering (vattenkraftverk, dammar etc.)

Tillståndsprövningen sker i mark- och miljödomstol. Tillstånd till markavvattning prövas dock som huvudregel av länsstyrelsen, som även prövar anmälningsärenden. Advokatfirman har betydande erfarenhet av att biträda i frågor om vattenverksamhet.

Kontaktpersoner: