Miljörätt

Miljörapport

Den som utövar miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig – i enlighet med vad som framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251) – ska varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

Miljörapporten ska ge en samlad bild av företagets miljöarbete i enlighet med meddelade villkor i tillståndsbeslutet. Rapporten ska också ange hur villkoren uppfyllts. Naturvårdsverket har utfärdat föreskrifter (NFS 2016:8) som mera i detalj anger vad rapporten ska innehålla. Dessa föreskrifter trädde kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för 2017 års miljörapport som ska inges senast den 31 mars 2018.

Advokatfirman biträder vid tolkning av miljötillståndet jämte villkoren och andra frågeställningar som kan uppkomma i samband med att miljörapporten ska upprättas.

Kontaktpersoner: