Miljörätt

EU-rätt

Den svenska miljölagstiftningen har numera i stor utsträckning sin grund i EU:s miljörätt. Det gäller sådant som miljöfarlig verksamhet, avfallshantering, ansvar för förorenad mark, användning av kemikalier samt områdes- och artskydd. Vidare finns mer sektorsövergripande EU-rättsliga föreskrifter om bl.a. upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar, allmänhetens deltagande i olika beslutsprocesser samt talerätt i miljömål, regler som också återfinns i den svenska miljölagstiftningen. Vid sidan av EU-direktiv och svensk miljölagstiftning finns EU-rättsliga förordningar. De är direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

Vid tillämpningen av de svenska reglerna är det alltså nödvändigt att känna till och kunna tolka bakomliggande EU-lagstiftning och rättspraxis från EU-domstolen. Advokatfirmans medarbetare har omfattande erfarenhet av tillämpning och tolkning av EU-lagstiftning samt de svenska regelverk som genomfört EU-lagstiftningen.

Kontaktpersoner: