Miljörätt

Områdesskydd

I miljöbalken finns en mängd olika områdesskydd som regleras i 7 kap. miljöbalken, bl.a. strandskydd, vattenskyddsområden och Natura 2000-områden. Goda kunskaper om vilka områdesskydd som är aktuella och den rättsliga regleringen av dessa kan vara av avgörande betydelse för framgång vid alla former av tillståndsprövning, se vidare under tillståndsärenden.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av att biträda såväl sökanden, verksamhetsutövare som fastighetsägare i alla frågor beträffande områdesskydd.

Kontaktpersoner: