Miljörätt

Natura 2000

Naturområden har kommit att åtnjuta skydd i allt högre omfattning. Ett exempel på detta är nätverket Natura 2000. Detta nätverk syftar till att skydda och bevara den biologiska mångfalden i naturen. Områden som är värdefulla ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000. Detta innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden och de ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och som beskriver vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Arbetet med att avsätta Natur 2000-områden är pågående.

I den svenska lagstiftningen är Natura 2000-områden skyddade av bestämmelser i 7 kap miljöbalken. Åtgärder inom ett sådant område som medför påverkan kan kräva tillstånd från länsstyrelsen eller i vissa fall regeringen.

Advokatfirmans medarbetare har varit ombud i otaliga ärenden där frågan om tillstånd p.g.a. inverkan på Natura 2000-områden aktualiserats. Nämnas kan här Botniabanans sträckning genom flera Natura 2000-områden.

Kontaktpersoner: