Miljörätt

Genteknik

Den svenska regleringen av gentekniken är helt inordnad i EU:s regelverk om genteknik. Den rättsliga regleringen skiljer mellan innesluten användning av gentekniskt modifierade organismer och utsättning av genetiskt modifierade organismer.

Normalt ska en avsiktlig utsättning föregås av ett tillstånd som görs hos den tillsynsmyndighet som är ansvarig på tillsynsområdet. En ansökan ska föregås av den utredning som behövs för riskbedömningen.

Tillsynsmyndigheten ansvarar för att det vid avsiktlig användning görs en noggrann bedömning av vilka omedelbara eller fördröjda potentiella negativa effekter på människors hälsa eller miljön som direkt eller indirekt kan orsakas av genöverföring från genetiskt modifierade organismer till andra organismer. Bedömningen ska också omfatta sådan miljöpåverkan som är beroende av den utsatta organismens karaktär och den mottagande miljön. Om tillsynsmyndigheten ger tillstånd till utsättning ska de eventuella villkor som tillståndet förenas med anges i beslutet. Skulle det bli aktuellt att föra ut produkten på marknaden tillkommer ett vidlyftigt reglerat tillståndsförfarande.

Gentekniken har ett omfattande och komplicerat regelverk där det kan föra med sig stora kostnader att inte ha gjort rätt från början. Åsidosättande av reglerna är också straffbelagda enligt miljöbalken.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde vid miljörättsliga frågor som rör tillstånd enligt miljöbalken. Medarbetarna, som bland annat föreläst i Gentekniknämndens regi, anlitas ofta som föreläsare vid kurser och är verksamma som författare på området.