Vattenrätt

Vattentäkter

Vi har omfattande kunskap av juridiken kring yt- och grundvattentäkter.

Vid anläggande av en vattentäkt krävs tillstånd enligt miljöbalken. I samband med tillståndsprövningen uppkommer inte sällan frågor om bl.a. legal rådighet, vilket är en förutsättning för att ett prövningsförfarande överhuvudtaget ska kunna inledas, påverkan på miljökvalitetsnormer samt prövningsavgiftens storlek. Advokatfirman har stor erfarenhet av att biträda vid förberedelsen av ansökan och under ansökningsförfarandet. Vidare har advokatfirman bred erfarenhet av att granska underlagsdokument samt av att samordna det arbete som utförs av tekniska konsulter inför ansökan.

För att säkerställa att dricksvattnet är av god kvalitet kan området runt en vattentäkt skyddas av ett vattenskyddsområde. Advokatfirman biträder med granskning och bearbetning av föreskriftstexter samt vid samråd och förhandlingar. Advokatfirman biträder även vid förfarandet vid länsstyrelsen/kommunen (se vidare under vattenskyddsområden).

Vi har bred kunskap av juridiken kring olika former av markåtkomst som nyttjanderättsavtal, servitut, ledningsrätt och fastighetsköp. Vi biträder också vid tvångsförvärv. Här finns möjlighet att framställa yrkande om tvångsrätt inom ramen för ett tillståndsmål.

Kontaktpersoner: