Vattenrätt

Markavvattning

En fungerande markavvattning är en mycket viktig förutsättning för jordbruk och skogsbruk. Markavvattning, så som den definieras i miljöbalken, är alltid en tillståndspliktig åtgärd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Markavvattningsärenden avser inte sällan torrläggning av mark för andra ändamål än odling. Ofta kan de avse att möjliggöra eller skydda bebyggelse genom dikning eller invallning. Ofta förordnas en markavvattningssakkunnig som biträder med utredning och förslag i tillståndsprövningarna.

En viktig fråga att ta ställning till i dessa typer av ärenden är gränsdragningen mellan markavvattning och andra former av vattenverksamhet då reglerna skiljer sig åt. Frågor om påverkan på Natura 2000-områden eller på arter som skyddas genomartskyddsförordningen kan också aktualiseras.

Ibland finns också behov av att genom ett förfarande i mark- och miljödomstolen ompröva eller upphäva befintliga markavvattningssamfälligheter i samband med exploatering av mark eller när annan vattenverksamhet planeras på platsen.

Advokatfirmans medarbetare biträder återkommande i ärenden av detta slag.

Kontaktpersoner: