Vattenrätt

Grundvatten

Grundvatten är det vatten som fyller håligheterna i marken och berggrunden. Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten filtreras genom jordlager eller strömmar in i sprickor i berggrunden. Grundvatten inom svensk rätt anses tillhöra fastigheten. Detta har bl.a. fått genomslag på sådant sätt att bortledande av grundvatten samt infiltration av vatten som syftar till att öka grundvattenmängden utgör, som huvudregel, förprövningspliktig vattenverksamhet, d.v.s. tillstånd måste inhämtas från mark- och miljödomstolen innan en sådan aktivitet får äga rum. Undantag gäller endast om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Advokatfirman har god kunskap och erfarenhet kring dessa frågor. Detta bl.a. för förutsättningarna för att undantagsregeln ska kunna tillämpas och vilket utredningsmaterial som erfordras för en framgångsrik tillståndsprövning, i de fall där tillstånd måste sökas. Frågan om påverkan på grundvattnet från exempelvis miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet är viktig vid en miljörättslig tillståndsprövning. Behovet av att utreda frågan, redovisa påverkan i en miljökonsekvensbeskrivning och att ge förslag till skyddsåtgärder kan inte underskattas. Inom EU uppmärksammas skyddet av grundvatten, vilket får genomslag i den svenska lagstiftningen.

För att säkerställa att dricksvattnet är av god kvalitet kan området runt en vattentäkt skyddas av ett vattenskyddsområde. Advokatfirman biträder med granskning och bearbetning av föreskriftstexter samt vid samråd och förhandlingar. Advokatfirman biträder även vid förfarandet vid länsstyrelsen/kommunen (se vidare under vattenskyddsområden).

Advokatfirman har omfattande kunskaper inom detta område. Vi har arbetat med bortledande av grundvatten från gruvor, tunnlar, skärningar, bergrum m.m. samt bortledande av grundvatten för allmän och enskild vattenförsörjning samt energiutvinning.

Kontaktpersoner: