Plan- och byggjuridik

Gatukostnader

Många kommuner har sedan lång tid tillbaka tagit ut kostnaden för att anlägga och förbättra gatorna i ett område med detaljplan där kommunen är huvudman. Gatukostnaden fördelas på ägarna till de fastigheter som omfattas av utbyggnaden.

Bestämmelser om fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader finns i plan- och bygglagen. Övergångsbestämmelserna är dock sådana att det många gånger kan bli aktuellt att tillämpa äldre byggnadslagstiftning.

Advokatfirman biträder fastighetsägare i ärenden angående gatukostnader både enligt befintlig lagstiftning och äldre byggnadslagstiftning.

Kontaktpersoner: