Fastighetsrätt

Expropriation

Expropriation innebär att ägaren av en fastighet får avstå sin äganderätt (eller tåla en inskränkning i form av nyttjanderätt eller servitutsrätt) till förmån för angelägna allmänna ändamål. Expropriation sker genom ett särskilt rättsligt förfarande som regleras i expropriationslagen och innebär ett avsteg från det egendomsskydd som Regeringensformen tillerkänner.

Att mark förvärvas med expropriation är inte särskilt vanligt, bara något tiotal ärenden per år beviljas expropriationstillstånd av regeringen. Advokatfirman har trots detta under åren haft både många och omfattande uppdrag avseende expropriation av mark för bl.a. flygplatser, sjukhus och andra anläggningar av större betydelse. Medarbetarna har biträtt både vid tillståndsansökan vid regeringen och med den efterföljande processen vid fastighetsdomstol (numera mark- och miljödomstol).

I ärendena, som ofta är av brådskande natur, uppkommer regelmässigt frågor om förtida tillträde (enkelt och kvalificerat), nedsättning av förskott hos länsstyrelsen liksom processuella frågor och ersättnings- och värderingsfrågor. Advokatfirmans medarbetare har lång erfarenhet av dessa frågor och djup kunskap inom lagstiftningen. Genom sin breda erfarenhet av den praktiska handläggningen av dessa frågor kan advokatfirmans biträde även leda till en snabb och smidig process.

Kontaktpersoner: