Fastighetsbildning

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Frågor om gemensamhetsanläggningar rör ofta vägar, diken eller grönområden. Anläggning omfattar oftast ett flertal fastigheter som mot eller med sin vilja ska delta i anläggningen. Ett flertal frågor såsom fördelning av drifts- och underhållsansvar ska lösas liksom inlösen eller upplåtelse av mark för anläggningen.

Samfälligheter är oftast av äldre slag och frågorna kan t.ex. röra upplösning av samfälligheten eller om att omvandla samfälligheten till en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en förening. Även förvaltningsfrågor är vanligt förekommande.

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda klienter i frågor rörande gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Kontaktpersoner: