Vindkraftsjuridik

Förvärvs- och upplåtelseavtal

Den civilrättsliga åtkomsten till relevant mark- eller vattenområde är förstås en grundförutsättning för att över huvud taget kunna bedriva något slags verksamhet. Advokatfirman har lång erfarenhet av att biträda klienter i samband med erforderlig markanskaffning för verksamheten, t.ex. vid utbyggnad av vind- och vattenkraft. Biträdet kan bl.a. avse förhandlingar om nyttjanderätter och/eller förvärv samt upprättande av avtal. Även tvångsvis åtkomst, t.ex. expropriation eller tvångsrätt enligt miljöbalken, kan aktualiseras.

Kontaktpersoner: