Minerallagstiftning

Bearbetningskoncession

Den som innehar en bearbetningskoncession får inom koncessionsområdet, ”i dagen” (ovan jord) eller under jord, dels bedriva undersökningsarbete, dels utföra bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet. För bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i dagen får koncessionshavaren dock ta i anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet.

För gruvverksamhet gäller även samma regler om tillståndsplikt enligt miljöbalken som för annan industriell verksamhet.

Advokatfirman har i sin verksamhet förvärvat en bred erfarenhet av minerallagstiftningen och har också biträtt flera uppdragsgivare i sådana frågor.

Kontaktpersoner: