Offentlig upphandling

Överprövning

Den som lämnat anbud i en offentlig upphandling har möjlighet att begära överprövning av denna. Sådan överprövning sker i första instans hos förvaltningsrätten varvid prövas om den upphandlande myndigheten brutit mot lagen om offentlig upphandling. Medarbetare vid advokatfirman biträder ofta beställare i frågor som rör överprövning.

Kontaktpersoner: