Ersättningsrätt

Ersättning och inlösen enl. miljöbalken

En fastighetsägare kan ha rätt till ersättning på grund av myndighetsbeslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Detta gäller bl.a. vid vissa områdesskydd som biotopsskyddsområden och vattenskyddsområden.

Om det uppstår synnerlig olägenhet vid pågående användning av fastigheten har fastighetsägaren rätt att få fastigheten inlöst. Träffas inte en överenskommelse om ersättning måste den som vill ha ersättning väcka talan vid mark- och miljödomstol inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Väcks inte talan inom rätt tid är rätten till ersättning förlorad. Som huvudregel gäller bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) vid bestämmandet av ersättning.

Även i mål angående vattenverksamhet har den vars egendom tas i anspråk genom inlösen eller på annat sätt rätt till ersättning av tillståndshavaren. Ersättning ska också betalas när vattenverksamheten leder till skador på annans egendom. Ersättning omfattar både sakskada och ekonomisk förlust.

Advokatfirman biträder i mål och ärenden angående ersättning och inlösen. Advokaterna har varit ombud i förhandlingar och i domstol både för stat och kommun och för fastighetsägare vars mark har tagits i anspråk.

Kontaktpersoner: