Ersättningsrätt

Skadeståndsrätt

Skadeståndsanspråk kan uppkomma både inom och utom avtalsförhållanden. Utomobligatoriska anspråk kan grundas på de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i skadeståndslagen eller på speciallagstiftning, t.ex. miljöbalkens skadeståndsregler eller associationsrättsliga skadeståndsregler. En i praktiken betydelsefull fråga blir ofta gränsdragningen mellan kontraktsmässiga och utomobligatoriska regler. Det är många gånger ett kontraktsförhållande som sätter två parter i sådan kontakt att den ena kan skada den andra. Ändå kan i en sådan situation utomobligatoriska regler vara tillämpliga.

Advokatfirman har stor erfarenhet av biträde vid framställande av ersättningsanspråk på olika grunder samt vid frågor om skadeståndsansvar.

Kontaktpersoner: