Miljörätt

Due diligence

Vid överlåtelse av en rörelse, ett bolag eller fastighet uppkommer ofta miljörättsliga frågeställningar. Det går helt enkelt inte att genomföra en due diligence utan att på ett vederhäftigt sätt belysa miljörisker. För verksamheter med miljöpåverkan behöver utredas om erforderliga tillstånd erhållits eller anmälningar gjorts och om gällande tillstånd följs. Pågår en tillståndsprocess eller avser köparen att utöka eller förändra (inklusive lägga ner) verksamheten bör dessa frågor tilldra sig än större intresse.

För de bolag som inte bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet behöver utredas om sådan tidigare bedrivits av bolaget eller av någon annan som bolaget kan ha övertagit ansvaret från.

Har verksamhet med miljöpåverkan tidigare bedrivits eller innefattar ett förvärv fastigheter på vilka verksamhet med miljöpåverkan har bedrivits, behöver risken för att förvärvaren kan åläggas ett avhjälpandeansvar enligt 10 kap. miljöbalken utredas. Avhjälpandeansvaret, som kan innefatta såväl utrednings- som efterbehandlingsåtgärder, kan vara mycket omfattande.

Advokatfirman har omfattande erfarenhet av att genomföra eller biträda vid miljörättslig due diligence och frågor som uppkommer i samband med detta.

Kontaktpersoner: